Misją realizacja idei dobrego rządzenia

Stowarzyszenie Watchdog Sieć Obywatelska to niezależna i niezaangażowana politycznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz obywateli. Stowarzyszenie za misję stawia sobie prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.

Członkowie chcą edukować i uświadamiać obywateli, aby pytali o swoje sprawy, znali i egzekwowali swoje prawa, a władze publiczne zobowiązywać do wywiązywania się z praw i obowiązków. Cele realizowane są poprzez trzy główne programy: Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, Mocną Straż oraz Budżet Obywatelski.

Pierwszy z nich zakłada promocję prawa do informacji oraz mówienie o dobrych i złych praktykach udostępniania informacji. W ramach programu Mocna Straż stowarzyszenie wspiera rozwój środowiska strażniczego w Polsce.

Dzieje się to poprzez prowadzenie kursów i spotkań szkoleniowych oraz tworzenie narzędzi do monitoringu. Budżet Obywatelski polega na kontroli wydatków z gminnych budżetów.